C/ Pere Ferrer nº15
08470 Sant Celoni
(Barcelona)

CDIAP Baix Montseny, SCCL 

És la cooperativa de treball sense ànim de lucre que gestiona el centre de desenvolupament infantil i atenció precoç de la zona del Baix Montseny i aten a nens de 0 als 6 anys. Ofereixen una atenció integral i de coordinació clínica i social entre diversos professionals. El centre es defineix com a dinàmic i desenvolupen la metodologia del “joc terapèutic” en les seves sessions així com potencien diversos programes de prevenció per a escoles i altres serveis socials.

Contacte

  sociscdiap@hotmail.es

93 848 49 68