ACTUEM!

ACTUEM!

SERVEIS QUE OFERIM

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius està formada per entitats socials, cooperatives, entitats locals i altres agents referents de l’ecosistema, així com per equips tècnics experts que conformen els Ateneus Cooperatius, especialitzats en el camp de l’economia social i cooperativa, i que poden atendre amb criteris de professionalitat i rigor.

Addicionalment la Xarxa d’Ateneus Cooperatius té, al seu costat, les entitats col·laboradores del Programa d’Economia Social com són per exemple les diverses Federacions de Cooperatives, centres d’educació superior, administracions públiques, entitats financeres o diferents ens locals.

Els Ateneus Cooperatius oferim els següents serveis i recursos:

 • Observació, recerca, diagnosi i seguiment territorial
 • Divulgació, sensibilització i generació de coneixement
 • Formació per a la creació i consolidació de cooperatives i altres iniciatives d’ESS
 • Acompanyament per a la creació i consolidació de cooperatives i altres iniciatives d’ESS
 • Facilitació de la intercooperació, l’enxarxament i la dinamització territorial
 • Punt d’informació sobre els diferents recursos disponibles en economia social i cooperativa
 • Laboratori de bones pràctiques i rèplica

Sensibilització
i difusió de l’ESS

Sensibilització
i difusió de l’ESS

Característiques de les iniciatives d’ESS

Democràcia interna

Participació activa i igualitària de totes les persones membres de la iniciativa a la presa de decisions de la mateixa.

DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Que contempli les necessitats generals de les persones que en formen part i intenti donar una resposta des de l’àmbit laboral: conciliació de la vida personal, corresponsabilitat, etc.

PERSPECTIVA DE GÈNERE

Es valora si les entitats tenen en compte les desigualtats, si hi han reflexionat i si prenen mesures per fer-hi front promovent la participació, l’apoderament i el protagonisme de les dones.

CONDICIONS DE TREBALL

Condicions dignes, evitar el desequilibri en la categorització del treball (forquilles salarials). Contractes que siguin estables, amb jornades laborals coherents amb el volum de tasques, etc.

Proveïdores

Es valora la proximitat, el respecte als drets laborals (comerç i comercialització justa) i la no presència d’intermediaris en els proveïdors tant d’allò que comercialitza la iniciativa, com de tots aquells béns o serveis que necessita comprar o contractar per al seu funcionament.

Intercooperació

Treballar amb altres iniciatives d’ESS, potenciant la construcció d’un circuit econòmic i de satisfacció de necessitats on tots els àmbits (producció, distribució, consum, finançament, etc.) actuen sota els principis de l’ESS.

Transparència

Trencar amb l’opacitat del sistema capitalista, en el qual s’oculta informació sobre la procedència o el procés de producció dels productes i/o serveis que s’ofereixen. Ús de finances ètiques.

Cohesió social

Espai inclusiu, que superi les exclusions i discriminacions que es donen en el sistema capitalista per motius de raça, d’ètnia, de cultura, d’orientació afectivo-sexual, diversitat funcional, de gènere, etc.

Arrelament territorial

Adequació a les realitats dels territoris i a la contribució que fan al seu entorn més proper. A cada iniciativa, el concepte territori pot variar depenent de l’escala a la qual dóna serveis.

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Consciència i aposta per l’ecologia de la iniciativa pel que fa a la producció, comercialització i mobilitat. Incorporar la preocupació per minimitzar l’impacte ecològic que genera l’activitat econòmica.

Gestió de residus

Tenir en compte la capacitat dels ecosistemes de regenerar i absorbir els recursos i residus que generen.

Consum energètic

Apostar per la reducció del consum energètic en l’activitat, l’ús d’energies renovables. Caminar cap a una sobirania energètica.

FIRES I JORNADES

1
3
2
4

VÍDEOS SOBRE ESS A LA COMARCA

LA CLAU

LA MAGRANA VALLESANA

FESS Montornès

APINDEP

I Jornades ESS Sant Celoni

Llibreria Els 4 Gats

Escola Ginebró

Cafè del Centre

2a Fira d'Economia social i Consum Responsable

Mow-T

Jornades d'ESS de Sant Celoni - Estiu Cooperatiu de La Clau

Projecte Handwork

Interseccionalitat i antiracisme amb T.I.C.T.A.C.

Granollers Pedala

Artijoc

La Magalla Agroecològica

La Gralla

L'Eixida

Afadis Baix Montseny

Sputnik Gastrobar

Assessorament

Assessorament

Suport a la creació de cooperatives

El recolzament als projectes és clau per a la seva consolidació. Oferim acompanyament personalitzat i ajustat a les necessitats de l’equip emprenedor o l’organització per a:

 • La identificació de la formula jurídica de l’economia social que més s’escaigui a les necessitats del projecte. Cada organització és un món: és important conèixer que hi ha diferents tipus de fórmules jurídiques i hi ha especificacions a nivell legal per a cadascuna d’elles. Per tant, cal estudiar cas per cas.
 • La constitució d’empreses de l’economia social és senzilla, però hi ha àmbits tècnics que requereixen d’expertesa i coneixements tècnics. En això us podem ajudar!
 • L’enfortiment i el creixement. Per transformar, a llarg termini, i crear ocupació de qualitat, necessitem organitzacions fortes i sostenibles. Un cop constituïdes, seguim recolzant-vos per assolir-ho.
 • L’establiment de xarxes territorials. Som un agent clau del territori, format per diferents entitats. Treballem amb totes les organitzacions del territori  i som membres de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC).
 • La derivació a recursos per a les empreses. Existeixen recursos tècnics i financers que podeu aprofitar per desenvolupar la vostra iniciativa. Us en podem informar.

L’Ateneu Cooperatiu disposa d’un itinerari d’acompanyament a la creació de cooperatives, dividit en les següents fases:

 • Introducció a l’ESS i al model cooperatiu
 • Anàlisi i aterratge de la idea principal de negoci
 • Pla d’organització empresarial i pla de viabilitat, assessorat per experts/es en plans econòmics
 • Acompanyament a la redacció d’estatuts (només si el projecte és viable)
 • Acompanyament als tràmits de constitució
 • Intercooperació i enxarxament amb l’ESS comarcal

Tots els projectes acompanyats han d’assistir a sessions formatives sobre: economia feminista; estratègies comunicatives per a l’emprenedoria social; i eines i recursos disponibles a l’abast de l’ESS. L’equip assessor valorarà en quin estat es troben el projectes i quines necessitats tenen, si són molt incipients, o si ja arriben més avançats, etc., tractant d’adaptar-se a les necessitats de cadascun d’ells.

Si voleu que us acompanyem en aquest camí, poseu-vos en contacte amb l’equip tècnic de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental per sol·licitar el servei i pactar una entrevista inicial, utilitzant qualsevol dels següents canals:

 • Correu electrònic: nicola@ateneucoopvor.org
 • Telèfon: 693 827 775

Suport a la consolidació de cooperatives

En aquest catàleg es poden consultar els serveis que duu a terme l’Ateneu per a la consolidació d’empreses i entitats de l’ESS.

Les cooperatives han de poder consolidar-se com a alternativa competitiva de primer ordre en tots els sectors econòmics, de manera que contribueixin a solidificar les bases d’un model econòmic real, productiu i basat en les persones.

L’oferta de serveis de consolidació que presentem, pretén donar eines i suport a les cooperatives que es troben en fase de consolidació, per tal de: millorar la competitivitat; millorar l’eficiència i la productivitat, en equilibri amb el desenvolupament de les persones que formen part de la cooperativa; proporcionar eines i processos de gestió útils i pràctics en el funcionament diari de les cooperatives, que donin resposta a les seves necessitats prioritàries; sistematitzar els continguts generats; i assegurar la sostenibilitat dels projectes en el temps.

Cal destacar que els serveis d’assessoraments per a entitats de l’economia social és gratuït, com també ho són la resta d’activitats de sensibilització, formació i enxarxament entre projectes que realitza a l’Ateneu Cooperatiu.

Si voleu que us acompanyem a fer una primera diagnosi i detectar elements per a la vostra consolidació, poseu-vos en contacte amb l’equip tècnic de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental per sol·licitar el servei i pactar una entrevista inicial, utilitzant qualsevol dels següents canals:

 • Correu electrònic: nicola@ateneucoopvor.org
 • Telèfon: 693 827 775

Transformació d’associacions en cooperatives

Per què una cooperativa? La cooperativa és la fórmula jurídica més adequada per a projectes socioeconòmics col·lectius. És un model d’empresa democràtica en què preval la importància de l’activitat que fan les persones sòcies (de treball, de consum, d’aportació de producte, etc.) per sobre del capital.

Un dels motius pels quals la cooperativa esdevé la fórmula que adopten molts projectes associatius que tenen una línia de negoci és que representa una oportunitat d’autoocupació per al grup promotor i pot mantenir en la majoria de casos la característica d’entitat sense ànim de lucre, així com el funcionament democràtic originari.

També és un model d’empresa innovadora que potencia els actius principals de qualsevol empresa actual: la implicació, la formació, la cooperació i la participació de les persones, és a dir, la base per crear una xarxa de treball que permeti assolir èxits professionals i empresarials.

Empreses mercantils i autònoms han vist en la conversió cooperativa l’oportunitat d’implicar les persones treballadores en el projecte empresarial, cosa que permet aconseguir més capital, compartir les responsabilitats i dotar l’organització d’un funcionament més participatiu i motivador.

Les cooperatives creen ocupació estable, redistribueixen millor la riquesa, presten serveis socials amb més eficàcia, preserven el medi natural, cohesionen l’entorn rural, permeten l’accés al crèdit i ofereixen productes de més qualitat tant a persones sòcies com a tercers. Actuen, en definitiva, amb responsabilitat social amb les persones vinculades i amb l’entorn.

Entre els sectors proclius a la creació i conversió cooperativa hi ha el d’iniciativa social, ja sigui de prestació de serveis socials, assistencials o de projectes d’inserció social i laboral, entre d’altres. Les persones que presten aquests serveis guanyen protagonisme com a sòcies d’una cooperativa, tenen més motivació i proximitat amb l’entorn, i això reverteix en la millora del servei.

Qualsevol activitat econòmica es pot dur a terme en clau cooperativa. No obstant això, hi ha sectors que en els darrers anys han mostrat més tendència a la creació de cooperatives i a la conversió cap a aquesta fórmula societària.

 • Serveis a les persones i serveis relacionats amb la millora de la qualitat de vida. La cooperativa pren múltiples formes segons l’origen del projecte: cooperativa de treball, de consum o integral. A més, permet dur a terme una activitat de prestació de serveis mantenint el vincle amb les associacions o fundacions que l’han promoguda. En general, la cooperativa és una fórmula molt adequada per a les associacions que necessiten adaptar tota l’activitat econòmica, o una part, a una estructura més empresarial sense perdre els principis, valors i objectius fundacionals.
 • Gestió del coneixement i activitats d’alt valor afegit (TIC, enginyeries, telecomunicacions, etc.). La fórmula cooperativa permet retenir el talent a l’empresa i potenciar les qualitats de les persones que participen al projecte col·lectiu, com ara la creativitat i capacitat de generar i gestionar el coneixement. En aquest sector és freqüent trobar la col·laboració de socis tecnològics en el projecte empresarial.
 • Agrupacions d’autònoms i professionals liberals. La cooperativa millora el marc d’autoregulació i de responsabilitat dels professionals que es volen agrupar per prestar serveis de manera conjunta. En els casos que grups professionals volen compartir recursos i serveis, ja sigui per créixer, adaptar-se a les noves necessitats del mercat, reduir costos o compartir intangibles, la cooperativa de serveis és una fórmula òptima. La cooperació empresarial permet practicar economies d’escala, economies d’abast, accés al finançament, etc. L’entrada i la sortida de les persones sòcies a la cooperativa també és més àgil i transparent que en altres models.
 • Microempreses en procés de creixement, autònoms i SLU. Quan cal contractar treballadors i treballadores, la cooperativa permet créixer compartint riscos i responsabilitats i tractant les persones assalariades des d’una perspectiva nova: com a sòcies, més involucrades i motivades en el desenvolupament del negoci. D’altra banda, la cooperativa és una societat de responsabilitat limitada i permet escollir el règim de cotització a la Seguretat Social de les persones sòcies que hi treballin, opció que ha de ser per a totes la mateixa, o bé règim general, o bé el d’autònoms.
 • Empreses amb dificultats de continuïtat. Si bé els exemples més visibles són els que es relacionen amb crisis sectorials i els casos de procés concursal, en els casos d’empreses amb dificultats de successió per jubilació dels propietaris i propietàries, la cooperativa possibilita la continuïtat de l’activitat empresarial aprofitant el know-how de les persones treballadores. El traspàs del negoci i la vinculació amb l’antiga propietat es poden dur a terme de moltes maneres, en funció de cada realitat.
 • Projectes d’emprenedoria social. La cooperativa també hi té un paper clau: és un dels models que s’adequa millor als projectes emprenedors que persegueixen involucrar un col·lectiu i alhora tenir un impacte social transformador. De la mateixa manera, són reeixits els referents de les cooperatives que adopten la fórmula de centres especials de treball (CET) o d’empreses d’inserció.

La cooperativa és un model d’empresa que fomenta la intercooperació i el treball en xarxa. Alhora, disposa d’un moviment important dedicat a la creació i l’enfortiment de les empreses i al foment del cooperativisme.

Assessoraments per a empreses properes al tancament

Les cooperatives han demostrat, en els últims anys, ser una forma empresarial amb una elevada capacitat de resiliència en temps de crisi, independentment del seu sector d’activitat. Des de l’Ateneu defensem que el model cooperatiu esdevé un dels més òptims a l’hora de reconvertir una empresa que, sigui per motiu de jubilació o defunció de l’antic propietari o per crisi econòmica, està en procés de tancament. També assessorem empreses en les quals el propietari o propietaris té intenció de cooperativitzar l’activitat.

La cooperativa pot ser un model útil per a les persones que volen donar continuïtat a una activitat empresarial, ja que incorpora des de la gestió democràtica a l’autonomia i independència en la gestió i l’autoregulació, i el règim horitzontal que permet crear projectes autogestionats i molt més flexibles que l’empresa convencional. També la possibilitat de capitalització o pagament únic de la prestació d’atur, que en el cas de les cooperatives presenta alguns avantatges respecte l’empresa convencional.

Per saber-ne més, i seguint la feina feta per Coòpolis (Ateneu Cooperatiu de Barcelona) i l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, hem editat una petita guia sobre El relleu cooperatiu.

Assessoraments a Administracions locals

Oferim recolzament a les administracions locals, tant en forma d’assessorament com de formació en temes de foment de l’Economia Social i Solidària als seus municipis, inclusió de clàusules socials en contractació pública i licitacions, organització de jornades o fires sobre alternatives al model socioeconòmic actual, etc.

Si voleu que us acompanyem a fer una primera diagnosi i detectar elements per poder impulsar l’ESS al territori, poseu-vos en contacte amb l’equip tècnic de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental per sol·licitar el servei i pactar una entrevista inicial, utilitzant qualsevol dels següents canals:

 • Correu electrònic: info@ateneucoopvor.org
 • Telèfon: 693 827 752

Formació
a mida

Formació
a mida

Un dels eixos clau de l’Ateneu Cooperatiu és la formació. La nostra intenció és adaptar-nos a tot tipus de públics per tal de difondre l’Economia Social i Solidària i el model cooperatiu. A continuació presentem les 4 línies formatives que proposa l’Ateneu:

 • 1. Sensibilització sobre ESS i cooperativisme
 • 2. Gestió empresarial de projectes col·lectius
 • 3. Eines i recursos de l’ESS i el cooperativisme
 • 4. L’administració pública i l’ESS
 • Públics destinataris
 • Introducció a l’Economia Social i Solidària (ESS)
 • Què és una cooperativa i com funciona? Principis bàsics i valors del cooperativisme
 • Coneixem les iniciatives d’ESS del territori
 • Economia feminista per bastir vides dignes
 • Aterratge d’idees
 • Gestió econòmica, fiscal i jurídica
 • Gestió de la comunicació de projectes col·lectius
 • Planificació de models organitzatius
 • Planificació estratègica
 • Treball i gestió d’equips: governança compartida
 • Millores en la gestió de projectes associatius
 • Avantatges del model cooperatiu
 • Relleu empresarial cooperatiu per a empreses properes al tancament
 • E-commerce
 • Eines financeres i recursos a l’abast de l’ESS
 • Tallers sobre finançament ètic
 • Tallers sobre assegurances ètiques
 • Com presentar-se a licitacions i/o subvencions
 • Mercat social i intercooperació: principals plataformes del sector
 • Com promoure l’ESS als territoris
 • Exemples reals i casos pràctics
 • Eines i recursos de l’ESS i el cooperativisme
 • Com incloure clàusules socials en la contractació pública
 • Persones i grups d’emprenedores
 • Iniciatives i projcetes d’ESS del territori
 • Equips tècnics i polítics d’aministracions locals
 • Prescriptors privats, gestories i assessories
 • Empreses properes al tancament
 • Estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mig i superior
 • Professorat i directius/ves de centres educatius
 • Persones interessades a títol individual

Programa
educatiu

Programa
educatiu

Construint futur: apropant l’Economia Social i Solidària als cicles formatius

Presentació

Des del servei de formació, ens complau presentar-vos la nostra proposta d’accions educatives per alumnat i professorat, el programa Construint futur: apropant l’Economia Social i Solidària a cicles formatius, una oferta per a la iniciació, l’aprofundiment i la immersió en el cooperativisme i l’Economia Social i Solidària, destinada tant a les estudiants com al professorat de cicles formatius de grau mitjà i superior, PFI i PTT.

Us convidem a participar d’alguna d’aquestes accions per tal d’apropar les economies transformadores i les formes d’emprenedoria social amb perspectiva cooperativa, de forma entenedora, pràctica i didàctica.

Aquest programa ofereix totes les seves activitats de forma gratuïta.

Objectius

 • Apropar i fomentar els valors de l’ESS al món educatiu
 • Donar a conèixer els models d’empresa cooperativa als alumnes
 • Estimular el treball cooperatiu i l’emprenedoria col·lectiva entre l’alumnat i el professorat
 • Establir sinèrgies entre centres educatius, empreses cooperatives i entitats d’ESS del territori
 • Proporcionar eines pedagògiques i recursos materials al professorat que els permetin incorporar el cooperativisme i l’economia social en la programació educativa i en el dia a dia de l’aula

Característiques

 • Les activitats tracten diferents continguts vinculats entre sí, amb la idea que cada activitat té sentit per sí sola però que, a la vegada, es complementen entre elles.
 • És molt recomanable orientar-les en les assignatures de FOL i EIE, tot i que es poden relacionar i encabir en qualsevol de les matèries curriculars.
 • Estan pensades per realitzar-les amb un grup aula, tot i que es poden adaptar a grups més reduïts.
 • Les activitats es complementen amb materials didàctics i recursos pedagògics a l’abast d’estudiants i docents.
 • Totes elles es poden dur a terme tant en format presencial com virtual

És imprescindible fer la inscripció prèvia per a totes les activitats. Es pot fer a través d’aquest formulari.

Activitats per a l’alumnat

Taller: Emprenedoria col·lectiva i cooperativisme

Sessió introductòria sobre Economia Social i Solidària i cooperativisme, enfocada a donar a conèixer l’emprenedoria col·lectiva entre l’alumnat, i presentant el model d’empresa cooperatiu en les seves diferents tipologies, característiques i particularitats.  Pot ser un punt de partida per tal que el professorat pugui aprofundir en la matèria en la mesura de les necessitats de la seva àrea curricular i amb el grau que consideri més adequat als seus objectius.

Durada: 1 hora

RutESS: Visites a les cooperatives del nostre entorn

Realització de visites a una empresa cooperativa del territori, i/o rebuda a l’aula, per tal que els alumnes puguin conèixer l’experiència de forma pràctica, motivadora i vivencial. Pretén ser un complement al treball del cooperativisme com a forma jurídica exemplificant-ho en un cas concret proporcionant als alumnes la possibilitat d’escoltar i preguntar l’experiència de persones cooperativistes en actiu.

Durada: 1 o 2 hores, més les sessions preparatòries       

VilaESScoop: escaperoom virtual i col·laboratiu

Eina virtual i didàctica que permet apropar l’Economia Social i Solidària i el cooperativisme a l’alumnat d’una manera col·laborativa, divertida, dinàmica i amena. Pensat per oferir una alternativa a les sessions presencials, és un recurs que facilita la interacció a distància, fomenta el treball en grup i presenta una atracció pels joves en ser una proposta creativa, innovadora, actual i lúdica.

Durada: 1 hora

Més informació sobre VilaESScoop

Assessorament i formació per al professorat

Taula de docents

Espai de col·laboració i interacció de la comunitat docent amb l’objectiu de compartir experiències, vivències, necessitats i recursos entre els centres educatius participants.

 • 1 sessió de treball trimestral (dates i horaris a determinar)
 • Dirigida tant per a equips directius com per a professorat de les àrees de FOL de CFGS i docents d’altres assignatures curriculars.

Servei d’acompanyament i assessorament

Sessions programades per tractar necessitats o demandes concretes, amb atenció i servei de seguiment individualitzat per a cada docent/centre.

 • 1 Sessió de treball personalitzat (dates i horaris a determinar)
 • 1 mentoria comptant amb l’expertesa de professionals de cooperatives d’ensenyament
 • Dirigida tant per a equips directius com per professors de les àrees de FOL de CFGS i docents d’altres assignatures curriculars

Formacions sobre temes relacionats amb l’ESS

Itineraris formatius modulars, dotats de continguts teòrics i aplicació pràctica didàctica, acompanyats de materials i recursos pedagògics.

Recursos necessaris

Per al desenvolupament en format presencial dels tallers, visites (en el centre educatiu) i VilaESSCoop, caldrà una aula de dimensions suficients per encabir l’alumnat participant i amb espai adequat per poder realitzar la part més dinàmica. També caldrà dotar-la de projector amb altaveus i ordinador amb connexió a la xarxa.

En el cas de les visites externes a les cooperatives, el centre s’haurà de fer càrrec del desplaçament de l’alumnat fins a la cooperativa i el retorn al centre.

Metodologia i estructura

Les activitats tenen una metodologia vivencial i participativa a fi d’aconseguir fer entendre com els valors es tradueixen en estructures de funcionament. Per això es combinen dinàmiques i exposicions teòriques. En algunes d’elles es projectaran audiovisuals de pocs minuts de durada.

Es considera del tot imprescindible i necessari que el tutor/a o docent designat/da estigui present durant tota la sessió, sense deixar mai el grup d’alumnes a càrrec del ponent.

És imprescindible fer inscripció prèvia per a totes les activitats.

Per sol·licitar alguna de les activitats, o demanar més informació, cal omplir el següent formulari. Una persona de l’equip tècnic es posarà en contacte mitjançant les dades facilitades aquí.

Intercooperació
i xarxa

Intercooperació
i xarxa

La intercooperació entre organitzacions del mateix sector és fonamental per a l’escalabilitat i l’expansió del mercat social. És aquí on demostrem que, per créixer, no s’ha de recórrer a la competència sinó que es pot cooperar entre organitzacions per tal d’arribar més enllà. 
Les cooperatives i d’altres iniciatives de l’ESS poden assolir el seu màxim potencial mitjançant la col·laboració pràctica de les unes amb les altres, tant en l’àmbit local com en l’àmbit internacional.

En el marc de l’Ateneu Cooperatiu, al mes de febrer de 2018 es constitueix la primera Taula Territorial de l’Economia Social i Solidària del Vallès Oriental. Es tracta d’un espai de trobada, de treball, de reflexió i participació activa, per articular conjuntament les accions que es duran a terme des de l’Ateneu i per promoure l’ESS al territori, amb l’esperit d’anar sumant de mica en mica nous projectes i noves visions.

Aquest espai de trobada ens permetrà generar relacions de confiança, identificar necessitats i reptes i establir línies de treball conjuntes. És un espai d’aprenentatge col·lectiu amb el qual podrem dibuixar el futur de l’economia social i solidària al Vallès Oriental i establir mecanismes de col·laboració estables.

Els objectius de la Taula Territorial són:

 • Reunir en un espai de coordinació als representants de l’economia social, solidària i cooperativa, l’administració pública, entitats locals, agents educatius, xarxes, plataformes i altres agents de referència
 • Analitzar reptes i necessitats al voltant de l’ESS en el nostre territori i promoure línies estratègiques i accions concretes a desenvolupar des de l’Ateneu
 • Detectar espais de cooperació i sinèrgies de desenvolupament entre el agents que en formen part, que puguin donar peu a projectes compartits i a la generació d’un mercat social a la comarca
 • Promoure l’avaluació conjunta de les actuacions programades i de l’impacte generat
 • Compartir informació i recursos d’interès comú
 • Establir canals de comunicació i difusió per donar visibilitat a les accions que es porten a terme des de l’Ateneu

A data d’avui, han participat en alguna de les trobades les següents entitats del territori:

Doble Via, Facto Cooperativa, Escola Sant Gevasi, Som Contrapunt, Consell Comarcal del Vallès Oriental, Apindep Ronçana, Cooperativa 70, La Magrana Vallesana, Granollers Mercat (Ajuntament de Granollers), CSETC (Ajuntament de Cardedeu), Ajuntament de Montornès del Vallès, Quesoni, Ajuntament de Tagamanent, El Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui, Ajuntament de Figaró-Montmany, La Kosturica, Granollers en Transició, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Universitat Popular de Granollers, IES Antoni Cumella, Ajuntament de Parets del Vallès, Design Vegan Food, Mancomunitat de la Vall del Tenes, Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Cafè del Centre, Ajuntament de Canovelles, Centre Cultural La Clau, Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, Opcions de Consum Responsable, Col·lectiu Ronda, Massa Mare, Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, Plataforma en Defensa de Gallecs, etc.

Si esteu interessades en participar-hi, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres!