Si ets una empresa, per què et podria interessar transformar-te en cooperativa?

Algunes dades

 

Una de cada set persones al món és membre d’una cooperativa, això representa al voltant del 14% de la població mundial. D’aquestes persones, 100 milions són sòcies treballadores.

A Catalunya existeixen prop de 5.000 cooperatives –quasi l’1% de les empreses catalanes–, que facturen entorn els 6 milions d’euros, és a dir, gairebé un 3% del PIB català, i ocupen unes 50.000 persones.

Més d’un milió de catalans i catalanes són sòcies d’una cooperativa, ja sigui en qualitat de sòcies treballadores, sòcies de consum, etc. Les cooperatives es distribueixen per branques o per classes: les de treball associat, que representen el 75% del total, seguides de les agràries, les de serveis i les de consum. També existeixen les cooperatives d’habitatge.

 


 

Què és una cooperativa?

 

L’Aliança Cooperativa Internacional (ACI), una organització no governamental independent que representa les organitzacions cooperatives de tot el món, defineix la cooperativa com “una associació autònoma de persones que s’han unit de forma voluntària per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica”.

La cooperativa és la fórmula jurídica més adequada per a projectes socioeconòmics col·lectius. És un model d’empresa democràtica, en què preval la importància de l’activitat que fan les persones sòcies (de treball, de consum, d’aportació de producte, etc.) per sobre del capital.

Les empreses mercantils han vist en la conversió cooperativa l’oportunitat d’implicar les persones treballadores en el projecte empresarial, cosa que permet aconseguir més capital, compartir les responsabilitats i dotar l’organització d’un funcionament més participatiu i motivador.

 


 

Els 10 principals avantatges de la cooperativa

 

1 – Empresa participativa i democràtica

La cooperativa és una empresa de gestió democràtica on els socis i sòcies participen activament de la presa de decisions, ja sigui directament o a través de representants. La participació en el projecte col·lectiu incrementa la motivació, la qual cosa acostuma a revertir en més eficàcia i més qualitat en l’activitat.

2 – Gran capacitat d’autoregulació

Les persones sòcies gaudeixen d’un ampli marge de decisió sobre les condicions laborals, l’organització i el funcionament de la cooperativa. Tenen una relació societària amb la cooperativa i gaudeixen de llibertat per fixar horaris, retribucions, vacances, excedències, règim disciplinari, etc. Aquests aspectes s’acostumen a regular en els Estatuts o en un Reglament de Règim Intern de la cooperativa, que s’han d’aprovar en els dos casos per una majoria qualificada de l’Assemblea de socis i sòcies.

3 – Compartir riscos, responsabilitats, excedents, habilitats…

Les cooperatives són empreses col·lectives en què es comparteixen els riscos i les responsabilitats de la mateixa manera que els excedents, si n’hi ha, en funció del que determinin els Estatuts. A més, són empreses sòlides que permeten complementar les habilitats de tothom i generar sinèrgies que enriqueixen el projecte col·lectiu i afavoreixen la innovació.

4 – Llocs de treball estables i de qualitat

L’ingrés d’una persona com a sòcia treballadora o de treball en una cooperativa la converteix en copropietària de l’empresa. Gaudeix d’una relació societària i laboral indefinida i es pot procurar un lloc de treball estable. Les cooperatives destinen part de les reserves a la formació i capacitació de les persones sòcies, fet que millora tant la qualitat de la feina com la gestió de l’empresa.

5 – Elecció del règim d’afiliació a la Seguretat Social

Els socis i sòcies treballadors d’una cooperativa poden escollir el règim d’afiliació a la Seguretat Social: règim d’autònoms, especial o general. És una opció col·lectiva i ha de ser la mateixa per a tothom. L’opció es pot canviar transcorreguts cinc anys, a través de la modificació dels Estatuts.

6 – Bonificacions fiscals i ajuts

Les cooperatives tenen un règim fiscal propi: són fiscalment protegides i gaudeixen de diversos avantatges. A més, el Govern de la Generalitat atorga ajuts a aquestes empreses per a la incorporació de persones sòcies, inversions, assessorament, intercooperació i altres iniciatives.

7 – Capitalització del 100% de l’atur

Tant els socis i sòcies fundadors com els que s’incorporen posteriorment a una cooperativa de treball, poden sol·licitar l’import íntegre per aportar-la com a capital social, a través de l’anomenada capitalització de l’atur.

8 – Registre propi i constitució bonificada

Les cooperatives no s’han d’inscriure al Registre Mercantil, sinó al Registre de Cooperatives, que depèn de la Generalitat de Catalunya i que disposa de delegacions en cinc demarcacions (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre). A més, en el procés de constitució les cooperatives estan exemptes de pagar l’ITP-AJD i tenen un 50% de bonificació en els aranzels notarials.

9 – Alta i baixa voluntàries i àgils

Les cooperatives són societats obertes on es possibilita la incorporació de noves persones sòcies sempre que compleixi amb els requisits fixats als Estatuts, i l’estructura productiva i organitzativa ho permeti. Són societats de capital variable, per tant, l’entrada de nous socis i sòcies n’amplia el capital sense haver de modificar estatuts ni escriptures notarials. D’altra banda, qualsevol soci se’n pot donar de baixa en qualsevol moment, seguint les pautes fixades als Estatuts. Tant l’admissió com la sortida de la cooperativa es duen a terme mitjançant processos pautats i transparents.

10 – Entorn de suport i finançament específic

Les cooperatives estan organitzades en federacions que representen llurs interessos, els presten serveis i promouen la intercooperació, generant sinèrgies, compartint experteses, comercialitzant conjuntament, internacionalitzant-se, innovant, etc. El moviment cooperatiu també ha bastit una xarxa d’entitats i productes financers específics.

 


 

Més informació

 

En aquest Manual de conversió de l’activitat econòmica en cooperativa hi trobareu, entre d’altres informacions:

  • L’activitat cooperativitzada i la diversitat de cooperatives
  • El procés de conversió de l’activitat econòmica en cooperativa
  • Modalitats de processos de conversió de negoci
  • Exemples reals i recursos

Si voleu rebre assessorament gratuït i individualitzat per transformar la vostra activitat, contacteu amb nosaltres enviant un correu electrònic a nicola@ateneucoopvor.org. Us atendran persones expertes que us podran acompanyar en tot el procés!