S’obre la Línia ACOL per a la contractació de persones migrades extracomunitàries en situació administrativa irregular

Es publica la convocatòria de subvencions per fomentar la contractació de persones en situació administrativa irregular que compleixen requisits de l’arrelament social. La presentació de sol·licituds es pot fer del 22 de febrer al 7 de març inclòs.

El Programa Treball i Formació és una política activa d’ocupació, l’objecte de la qual és la realització de projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral. En aquest marc regulador, la línia ACOL s’adreça a les persones migrades extracomunitàries que, trobant-se en situació administrativa irregular, estan en disposició de fer un arrelament social.

Les persones migrades en situació administrativa irregular conformen un dels col·lectius més vulnerables i amb més risc d’exclusió social, atès que l’absència de permís de treball no és que els dificulti l’accés al mercat de treball, és que els impedeix radicalment l’accés al mateix. Aquesta situació no només provoca que les persones que s’hi troben únicament puguin realitzar treballs precaris en l’economia informal per poder subsistir, com cures, venda ambulant o recollida de residus, sinó que les invisibilitza a les polítiques públiques amb les conseqüents exclusions econòmiques, polítiques i socials que això comporta.

En aquest sentit i pel que fa a l’àmbit laboral, si la crisi provocada per la COVID-19 va tenir greus conseqüències en l’economia i en les persones en general, en aquelles en situació irregular van ser devastadores, atès que no es van poder acollir a expedients de regulació temporals d’ocupació o a prestacions socials com la renda garantida de ciutadania o l’ingrés mínim vital. Així mateix, a les desigualtats referides s’hi afegeixen altres formes de discriminació que sovint pateixen associades a l’origen, el fenotipus, la cultura, la procedència o la religió.

Però no només això. Obtenir un permís de treball no és una tasca fàcil, es requereix que el contracte de treball sigui a jornada completa i que tingui una durada mínima d’un any, dos requisits que contrasten amb una realitat en que la temporalitat i la parcialitat dels contractes de treball és una constant.

Davant la necessitat de donar resposta a aquesta situació i, d’aquesta manera, millorar l’ocupabilitat i, en conseqüència, l’estatus socioeconòmic de les persones que actualment viuen a Catalunya en situació d’irregularitat, el SOC conjuntament amb la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme impulsen la línia ACOL des d’ara ja fa quatre anys. Els resultats obtinguts any rere any pel que fa a la inserció socio-laboral de les persones participants, evidencien que cal continuar executant i reforçant polítiques d’ocupació com aquesta. És per això que s’ha incrementat significativament el pressupost assignat a la línia.

En aquesta convocatòria s’ha considerat no incloure l’actuació de formació i introduir, amb caràcter opcional, l’actuació d’acompanyament. Aquesta actuació permet, de considerar-se necessària, que les persones rebin una assistència tècnica personalitzada a fi de treballar tots aquells aspectes personals i/o competencials que facilitin a les persones participants una posterior inserció al mercat de treball. De la mateixa manera, mitjançant aquesta actuació es vetlla per les possibles necessitats formatives de les persones, les quals, si escau, hauran de ser derivades als recursos formatius més adients.

Així mateix, aquesta nova convocatòria possibilita la participació de les entitats locals, que per ser l’administració més propera a les persones i per la seva expertesa en la inserció sociolaboral de col·lectius amb especials dificultats d’inserció, es considera que podran contribuir a arribar a més persones i consolidar el programa.

Algunes característiques dels ajuts

  • Els contractes hauran de tenir una durada de 12 mesos i hauran de ser a jornada completa
  • No està permesa la substitució de les persones contractades

Entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu la resolució són:

  • Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles
  • Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya

Per aquesta convocatòria, les persones destinatàries han d’obtenir una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals i autorització de treball per compte d’altri per motiu d’arrelament social.

Requisits específics

Els requisits específics de les persones destinatàries que han de complir a la data de la presentació de la sol·licitud de subvenció són els següents:

a) No ser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa o familiar de ciutadans d’aquests països els quals els és d’aplicació el règim de ciutadà de la Unió Europea.

b) Acreditar la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers mesos dels quals a Catalunya. Si es detecta una interrupció en la inscripció padronal, només s’acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o inferior a 120 dies. Aquesta acreditació es farà, exclusivament, mitjançant el certificat d’empadronament històric que consta a l’article 9.2 d’aquesta Resolució. Excepcionalment, s’admetran baixes padronals superiors a 120 dies a les persones joves que durant la minoria d’edat hagin estat acollides en centres de la DGAIA o institucions de protecció a la infància, i que aportin un certificat emès pel servei de protecció de menors corresponent que acrediti els períodes de permanència en els referits centres públics.

c) No tenir antecedents penals en el territori espanyol.

Import i quanties

L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 8.000.000,00 euros. Les quanties dels mòduls econòmic són les següents:

  • Per les entitats locals: el mòdul econòmic mensual és de 1.619,50 euros. En conseqüència, per una contractació de 12 mesos, la quantia de la subvenció és de 19.434,00 euros.
  • Per les entitats sense ànim de lucre: el mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros. En conseqüència, per una contracte de 12 mesos, la quantia de la subvenció és de 17.684,52 euros.

Acompanyament de l’Ateneu Cooperatiu

Des de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental oferim assessorament gratuït a aquelles cooperatives i entitats de l’ESS que tinguin intenció de presentar-se a la convocatòria.

 

Descarrega’t les bases!